Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын  2019 оны 10 сарын 22 өдрийн А/602 тоот шийдвэрийг үндэслэн  Алтан булаг сумын “Ойн хамт олон” ГҮТББ холбоотой гэрээ байгуулан Тужийн нарсны БЦГ-ын хязгаарлалтын бүсийн  нутаг болох “Древен” гэх газарт 50 га салхинд үндсээрээ унасан нарс модыг цэвэрлүүллээ.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now