Төрийн байгууллагуудын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хангах, архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны түвшинг тогтоож дүгнэх зорилгоор архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийг 2019 оны 4 улирал багтаан зохион байгуулахаар болсон бөгөөд уг ажлын хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын тамгын газраас архив албан хэрэг хөтлөлттэй холбоотой байгууллагын дарга, мэргэжилтнүүд, архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтнуудад 3 шатны сургалтыг зохион байгуулаад байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now